HOME

PUBLICATIES

PERS

GEMEENTE

METZ WEIGERT ONDERZOEKSVRAAG AAN TE PASSEN

 

A.s. donderdagavond 7 juli 2022
om 18:45 uur verzamelen
voor het gemeentehuis in Soest.
In onze witte T-shirts.

Om 19:15 uur wordt door een delegatie de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad, waarna we gezamelijk onder luid applaus weer vertrekken als de delegatie naar buiten komt.
Op het moment van aanbieden van de handtekeningen hebben we kans om de Gemeenteraad, het College van B&W maar ook breder aan de Nederlandse bevolking te laten zien wat er hier allemaal mis is gegaan in dit proces en hopelijk leidt dat tot een heroverweging van dit bizarre plan. Het kan zijn dat de landelijke media aanwezig zijn. Wij hebben de Gemeenteraad geinformeerd over ons voornemen.

Graag HIER aangeven met hoeveel personen je komt voor de organisatie

 

GESCHIKT VOOR 150 - 200 WONINGEN ?

VOOR 400 TOT 700 PERSONEN
IN 9 FLATS VAN 2 TOT 3 HOOG
VOOR 5 TOT 10 JAAR


TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

Zo is het begonnen op 1 april 2022. Met een brief aan de omwonenden. Echter niet alle omwonenden hebben deze brief gekregen. De meesten dachten dat het een 1 april grap was. Klik op de brieven om te openen.

Brief van gemeente Soest 01-04-2022
Klik om te openen

Brief van gemeente Soest 01-04-2022
Klik om te openen

Brief van omwonenden 04-04-2022

Brief van omwonenden 20-04-2022

Brief van omwonenden 08-06-2022

Een niet te overziene impact

 

PARTICIPATIE BIJEENKOMSTEN - STAYOKAY SOEST

De omwonenden zijn zeer ontevreden over het verloop van de participatie bijeenkomsten. Ze voelen zich niet gehoord en krijgen geen antwoord op hun vragen vanwege gebrek aan deskundigheid van de kant van de gemeente. Ambtenaren willen o.a. alleen over 2022 praten en niet over 3, 5 of 10 jaar. Er mogen geen video of geluidsopnames worden gemaakt. De vragen worden afgekapt door de moderator en er wordt met grote snelheid naar de volgende vraag/onderwerp overgestapt. Dit is zeer frustrerend en veel omwonenden waren door dit proces ontmoedigd en wantrouwend. De eerste bijeenkomst was een afknapper maar velen verlieten de tweede bijeenkomst met de opmerking "Ik ben er klaar mee". Na deze signalen heeft de gemeente Soest verzaakt om bij te sturen. Er werd door de burgemeester zelfs aangegeven dat deze participatie meetings niet verplicht zijn. Bij de derde bijeenkomst op 23 juni ging het er heftig aan toe en de sfeer was grimmig.
Lees hier het verslag in de Soester Courant over de derde bijeenkomst:
Participatie opvang Insingerstraat Soest krijgt steeds grimmiger karakter

De vierde participatie bijeenkomst in de StayOkay is afgelast door de gemeente Soest. De burgemeester had in de krant RTV Utrecht gezegd -quote- “Tijdens de afgelopen bijeenkomst was er een verruwing van de omgangsvormen. Zo werd er bijvoorbeeld gescholden. Ook werden medewerkers persoonlijk veroordeeld. De omgangsvormen waren zodanig dat medewerkers zich niet veilig voelden”, aldus de gemeente.
“Absoluut niet”, reageert Weiland. “Kijk bijvoorbeeld naar het Engelse parlement, waar het soms ook wat sterker aangezet wordt. Zo moet je het zien. Ik zag een participatiebijeenkomst waarin beide partijen probeerden hun positie weer te geven. Ik moet juist heel eerlijk toegeven dat ik het knap vind hoe kalm en rationeel de buurtbewoners het hebben over de consequenties die aan dit plan kunnen hangen.”-unquote-

Men is digitaal gegaan om zodoende de bewoners te kunnen beteugelen. Iedereen kon vanuit huis deelnemen. De omwonenden hebben in plaats hiervan een stil protest georganiseerd voor het gemeentehuis in Soest. Dit is geen participatie - dit is censuur. Als gevolg hiervan waren er slechts ongeveer 10 mensen die de bijeenkomst digitaal volgden.
Zie de video hieronder van de zogenaamde "dreigende en scheldende burgers"

Het is heel erg dat de burgemeester de buurtbewoners op deze manier wegzet en probeert om de protesten in de kiem te smoren. Het is eigenlijk niet te begrijpen dat hij dit wereldkundig maakt in de pers bij RTV Utrecht. Op deze wijze wordt er een beeld geschetst van de bewoners wat niet klopt, terwijl er hun juist alles aan gelegen is om samen tot een goede oplossing tekomen. Als hij meer had doorgevraagd bij de ambtenaren en de derde partijen die aanwezig waren, dan had hij een ander beeld gekregen. Nu zegt de burgemeester dat in de kruimelregeling de participatie bijeenkomsten eigenlijk helemaal niet verplicht zijn en dus worden de bewoners monddood gemaakt door de vierde bijeenkomst digitaal te organiseren.

Om deze misstap te verzachten heeft de burgemeester op 29 juni een extra bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Soest waarbij hij zelf aanwezig was en de vragen beantwoordde. Nu kon de burgemeester de "dreigende en scheldende burgers" recht in de ogen kijken. Bij deze extra bijeenkomst konden er digitaal geen vragen worden gesteld. Zoals te verwachten was is deze bijeenkomst goed verlopen.
Zie video van deze bijeenkomst hieronder

Echter de rapportage aan de hand van de gele stickertjes zal ongetwijfeld uitwijzen dat de bewoners talrijk aanwezig waren en met groot elan hun inbreng hebben verwoord. In de procedure kan het participatie proces dan ook afgevinkt worden. Volgens de burgemeester is er geen een participatie proces nodig in de kruimelregeling.
Het college van burgemeester en wethouders beslist over de haalbaarheid om woonunits te plaatsen op het weiland aan de Insingerstraat op basis van het onderzoek en participatie bijeenkomsten.
Dit is een politiek besluit en de burgers moeten zich daarbij neer leggen.

 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 

CENSUUR EN SCHIJNPARTICIPATIE

Op dinsdag 28 juni 2022 om 19:00 verzamelden de burgers zich voor het gemeentehuis Soest voor een 30 minuten durend stil protest.

De voorbereidende plannen voor bebouwing op het weiland Insingerstraat/Den Blieklaan zijn in volle gang. Bewoners worden buiten spel gezet, ondanks het feit dat zij actief, betrokken en serieus deelnemen aan participatiebijeenkomsten. Geleverde input wordt niet meegenomen, opnames zijn verboden en het vertrouwen is weg. Nu is op het laatste moment de fysieke bijeenkomst aangepast in een digitale bijeenkomst. In de krant zegt burgemeester Metz dat de ambtenaren zich niet veilig voelden tijdens de vorige bijeenkomst. Hieronder ziet U een paar video's van de zogenaamde "scheldende en dreigende burgers".

Dit is geen participatie, dit is censuur.

Om hier aandacht voor te vragen hebben de burgers symbolisch in een wit T-shirt voor het gemeentehuis gestaan; klaar om te participeren en om aandacht te vragen voor het wanproces rondom dit weiland.

Gooi & Eemlander: Omwonenden boos over censuur en schijnparticipatie door gemeente Soest

RTV Utrecht: Opnieuw voeren tientallen Soesters stil protest tegen schijnparticipatie

 

Impressie van het protest op 28 juni 2022. In het interview met RTV Utrecht had burgemeester Metz het over "scheldende en dreigende burgers" en over ambtenaren die zich niet veilig voelden. OORDEELT U ZELF !!

 

 

 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 


WAT KAN DE GEMEENTERAAD DOEN?

In de open brief van de gemeenteraad dd. 28-04-2022 staat o.a. de volgende opmerking.

"Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over".

 

OVER DE RUG VAN DE OEKRAÏNERS

BURGEMEESTER METZ WEIGERT DE ONDERZOEKSVRAAG AAN TE PASSEN

Officieel zijn de woningen op het weiland bestemd voor Oekraïnse vluchtelingen.

Bureau Brink voert het haalbaarheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente Soest.
Er is een ex-werknemer van Bureau Brink aangesteld bij de gemeente Soest met gelijke bevoegdheden als afdelingshoofd gemeente Soest. Er is een mandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever 2022 vastgesteld om diensten in te kopen. Deze diensten zijn ingekocht bij Bureau Brink.
De onderzoeksvraag die bij Bureau Brink is neergelegd betreft uitsluitend de noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen voor een periode van 3 jaar. In een later stadium heeft de gemeente Soest daar 5 en 10 jaar aan toegevoegd.

In de bewonersbijeenkomst heeft de burgemeester gezegd dat de woningen ook bestemd zijn voor andere doelgroepen. Dit staat ook vermeld op de website van de gemeente Soest.

Echter de burgemeester weigert de onderzoeksvraag aan te passen. De impact van meerdere doelgroepen op de omgeving is wezenlijk anders dan de impact van alleen Oekraïnse vluchtelingen.

Dit weiland heeft een agrarische bestemming.

Het weiland is geclassificeerd als landelijk groen in de Omgevingsvisie.

Echter in de bovenstaande brief noemt de gemeente Soest dit een "grasveld" en een "braakliggend veld". Dit weiland is jarenlang gepacht door een boer en gebruikt om koeien en paarden te laten grazen.

Het lijkt er op dat de gemeente Soest de route om het bestemmingsplan te wijzigen wil omzeilen.

De gemeente Soest misbruikt de "Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)".

 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 

ONGERUST OVER OPVANG OP WEILAND

Klik op het artikel

 

Pas op 23 mei 2022 publiceerde de gemeente Soest de onderliggende documenten die de basis vormden voor de besluitvorming van de locatiekeuze. De oudste documenten dateren van 14 maart 2022.
Deze documenten zijn dus 8 tot 10 weken niet beschikbaar geweest voor de burgers van Soest.
Zie Publicaties
Nadat de omwonenden een aantal WOO-verzoeken (Wet Open Overheid, voorheen WOB) hadden ingediend bij de gemeente Soest bleek dat er veel oudere documenten dan 14 maart 2022 aanwezig waren. Er waren al voorbereidingen aan de gang nog voordat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. De oorlog met de vluchtelingen was voor de gemeente de aanleiding om het weiland aan de Insingerstraat te claimen via de verkorte procedure in de kruimelwet en zodoende een wijziging in het bestemmingsplan te omzeilen.

In maart 2022 heeft het college van burgemeester & wethouders (in het geheim) drie besluiten genomen zonder democratische inspraak en participatie van de burgers in Soest:
Besluit 1 - Vaststellen afwegingskader.
Besluit 2 - Haalbaarheid tijdelijke units locatie Insingerstraat.
Besluit 3 - Beschikbaar stellen van Eur.30.000,- voor haalbaarheidsonderzoek.

Het is aan de burgers van Soest niet toegestaan om democratisch te participeren in de locatie keuze. Dit is in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten die hun burgers wel laten participeren in de locatie keuze. Het is de burgers van Soest wel toegestaan om te participeren in het vervolg traject, zoals bijvoorbeeld de kleur van de voordeur van de flats.

De gemeente Soest heeft 30.000 Euro uitgetrokken voor o.a. een haalbaarheids onderzoek.
De opdracht aan adviesbureau Brink die dit onderzoek uitvoert, richt zich uitsluitend op de opvang van Oekraïnse vluchtelingen over een periode van 3, 5 en 10 jaar. De burgemeester heeft in de bijeenkomst van 9 mei 2022 aangegeven dat hij de opdracht niet wil aanpassen, ondanks aandringen van de omwonenden om ook bovenstaande doelgroepen in het onderzoek mee te nemen.
De omwonenden zijn het hier niet mee eens, gezien de uitspraken van de burgemeester dat de kans groot is dat er meerdere doelgroepen na verloop van tijd gebruik zullen maken van deze flats.

 

DE PLANNING VAN DE GEMEENTE SOEST

 

Wij hebben een petitie gestart om U de mogelijkheid te geven deze te ondertekenen.

DE PETITIE VINDT U HIER
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN

Geen 200 wooneenheden op het weiland
Insingerstraat - Den Blieklaan

2.107 ondertekeningen

vanaf 19 april t/m 6 juli 2022 - 19:30 uur.

DE PETITIE WORDT DONDERDAG 7 JULI 2022 AANGEBODEN AAN DE GEMEENTERAAD IN SOEST.

De Gemeente Soest beoogt nieuwbouw aan de Insingerstraat: 200 wooneenheden voor de lange termijn-opvang van 600-800 vluchtelingen.
Een toename van 10% van de inwoners van de wijk Overhees!
De wijk is niet berekend op deze toename van bewoners.
Leefbaarheid en veiligheid komen in het gedrang!

Petitie

Wij

Bezorgde Soester(berger)s, begripvol voor noodzaak korte termijn noodopvang en lange termijn woningnood

constateren

en verzoeken

om sámen met haar inwoners een gedegen plan te ontwikkelen, waarbij leefbaarheid en veiligheid voor Soester(-berger)s en vluchtelingen voorop staat.

DE PETITIE VINDT U HIER
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN

Hieronder een impressie van de geschiedenis van de handtekeningen.


 

MASTERPLAN WONEN SOEST

Onderstaande tekst staat op de website van de gemeente Soest.

Met het vaststellen van het Masterplan Wonen Soest geeft de gemeenteraad richting aan de nieuwbouw in de kern Soest. We streven naar de realisatie van 700 tot 800 woningen in de kern Soest tot 2025. De focus ligt hierbij op het sociale en betaalbare segment. Daarmee zorgt de gemeenteraad ervoor dat voor de Soesters de zo gewenste woningen beschikbaar komen.

Een randvoorwaarde daarbij is dat we zorgvuldig met onze ruimte en het buitengebied omgaan, om het woonmilieu waar we trots op zijn zoveel mogelijk te behouden en te versterken.

Het Masterplan Wonen heeft drie belangrijke uitgangspunten:

- De woningbouw moet inspelen op de kwalitatieve woningbehoefte van onze inwoners.
- Met de woningbouw willen we de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.
- We streven naar een gevarieerd aanbod in de nieuwbouw (woningtype, eigendom en prijsklasse).

Behoefte aan 635 nieuwe woningen.
In 2019 is de kwantitatieve woningbehoefte in de gemeente Soest onderzocht. Dit onderzoek leverde een woningbehoefte van 770 woningen op voor de periode tot en met 2025. Deze behoefte wordt al deels ingevuld met bestaande plannen, waardoor de resterende woningbehoefte uitkomt op 635 woningen.

Hiervoor zijn ruim 50 woningbouwlocaties beschikbaar, die samen goed zijn voor ongeveer 1.000 woningen.

Huurappartementen en betaalbare koopwoningen.

De kwalitatieve woningbehoefte in Soest richt zich de komende jaren op twee soorten woningen:

- Huurappartementen: een vraag van senioren die willen verhuizen naar een levensloopgeschikte woning;
- Betaalbare koopwoningen voor starters, jonge doorstromers en (in beperkte mate) senioren die een koopappartement zoeken.

Met de nieuwe plannen willen we voorzien in deze kwalitatieve vraag, maar ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren en zorgen voor voldoende gevarieerd aanbod.

Bron: Website Gemeente Soest

Bron: Masterplan Wonen Soest


 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 

HANDREIKING IS EXPLOSIEF ADVIES

Klik op het artikel

 

 

 

 

DE SOESTER KRIM

Klik op het artikel

 

 

Bouwen buiten de rode contouren is niet langer een taboe

Bouwen buiten de rode contouren is niet langer een taboe in Soest. Woningbouw aan de ‘rafelranden’ van het dorp Soest is voor de nieuwe coalitie bespreekbaar. Een tweede primeur is dat Defensieterreinen tussen Soesterberg, Amersfoort en Leusden in beeld zijn voor huizen, bedrijven en energieopwekking.

Bron: Soester Courant

Bron: Algemeen Dagblad

SOEST - KLIK HIER
OVERHEES - KLIK HIER

 

 

IS SOEST OP WEG NAAR EEN DICTATUUR ?

Klik op het artikel

 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 

 

Radio Soest - 30 juni 2022 - 09:45-10:00
Interview met Bart Weiland

 

 

Gemeentehuis Soest
Gesprek met burgemeester Metz - 29 juni 2022
Geen "dreigende en scheldende" burgers

 

 

 

Gemeentehuis Soest
Participatiebijeenkomst 4 - Verkeer - 28 juni 2022

 

 

 

Gemeente Soest - Participatie Bijeenkomsten 1+ 2 + 3

Deze plaats is gereserveerd voor de video's van de participatie bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Echter betrokken ambtenaren van de gemeente Soest weigeren deelname aan de video's.

Er mogen eveneens geen geluidsopnames worden gemaakt door de burgers.

Men beroept zich op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Van de participatie bijeenkomsten 1 + 2 + 3 zijn geen beelden of geluidsopnamen beschikbaar.

Van participatie bijeenkomst 4 heeft de gemeente zelf beelden en geluidsopnamen op YouTube geplaatst.

Hier begrijpen de omwonenden niets van.

 

 

Radio Soest 11 juni 2022 11:00 - 12:00
Interview met Bart en Branda Weiland over de situatie weiland Insingerstraat

 

 

 

Radio Soest 12 mei 2022 09:00 - 09:15
Interview met Bart Weiland en Tammo Houtgast over opvang Oekraïners

 

 

 

Gemeentehuis Soest
Bewoners bijeenkomst 9 mei 2022
Presentatie bijeenkomst klik hier
Vragen en antwoorden tijdens de bijeenkomst klik hier

 

 

 

Radio Soest 7 mei 2022 12:00 - 14:00
Interview met burgemeester Metz.

Dit bestand moet U eerst downloaden (6 Mb)
Daarna kunt U het interview beluisteren.

 

Spijkers Met Koppen BNNVARA 30 april 2022 12:00 - 14:00
Burgemeester Metz en Tweedekamerlid Suzanne Kröger van Groen Links

 

Hart van Nederland 28 april 2022
Demonstratie voor het gemeentehuis van Soest

 

 

Gemeente Soest - Bewonersbijeenkomst 20 april 2022
In het gemeentehuis waren ongeveer 120 personen.
Online keken er circa 95 mensen.
Vragen en opmerkingen tijdens de bijeenkomst klik hier

 

 

 

Gemeenteraad van Soest(erberg) 24 januari 2022
over COA-verzoek Kamp van Zeist

 

 

 

KLAAR-OVERS HELPEN 1435 PADDEN

Klik op het artikel

 

 

 

TEKEN DE PETITIE
AL MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN
WORDT 7 JULI 2022 AANGEBODEN

 

 

TOP

TOPFlag Counter